Tepelná čerpadla

TEPELNÁ ČERPADLA

Jak funguje tepelné čerpadlo.

Tepelné čerpadlo je energetické zařízení, které je schopné odebrat tepelnou energii okolnímu prostředí při relativně nízké teplotě a přečerpat jí na vyšší teplotu. Touto vyšší teplotou je tepelné čerpadlo schopno vytápět dům, ohřívat teplou užitkovou vodu či bazén. Pro toto přečerpání je potřeba dodat tepelnému čerpadlu malý podíl elektrické energie pro pohon kompresoru, který spolu s dalšími prvky zabezpečuje správný chod tepelného čerpadla.

Poměr mezi získanou tepelnou energií a dodanou elektrickou energií se nazývá topný faktor tepelného čerpadla. Hodnota topného faktoru se většinou pohybuje od 3 do 5, podle toho při jakých podmínkách tepelné čerpadlo pracuje. Čím nižší je výstupní teplota, tím vyšší je topný faktor tepelného čerpadla. Ideální pro tepelné čerpadlo je například podlahové vytápění, které provozujeme při teplotách kolem 35°C, a při tom je v domě dostatek tepla.

princip-tc

Tepelná čerpadla vzduch voda

Teplo ze vzduchu

Vzduch je jako zdroj tepla pro tepelná čerpadla nejdostupnější, prakticky neomezený a dá se říci, že z ekologického hlediska nejvýhodnější, protože teplo odebrané vzduchu z okolí je opět do okolí vráceno tepelnými ztrátami objektu. Tepelná čerpadla odebírající teplo ze vzduchu, označovaná jako „tepelná čerpadla vzduch voda“, tedy nenarušují teplotní rovnováhu okolí. Teplo obsažené ve vzduchu se využívá přímo, výparníkem tepelného čerpadla přímo proudí venkovní vzduch.

Teplota vzduchu se v průběhu otopného období mění ve značném rozmezí. V souvislosti s tím se mění i topný výkon tepelného čerpadla a topný faktor tepelného čerpadla. Při extrémně nízkých teplotách vzduchu topný výkon i topný faktor klesá. U moderních tepelných čerpadel není zhoršení energetických parametrů výrazné. Tepelná čerpadla PZP pracují efektivně a spolehlivě do teploty okolního vzduchu až –25 °C při teplotě topného média 40/35 °C.

AWX P Tepelná čerpadla vzduch voda AWX Performance
NOVINKA ve výrobním programu!
Tepelná čerpadla AWX Performance představují technicky nejvyspělejší řešení systému vzduch voda. Tato tepelná čerpadla patří svými vynikajícími technickými parametry ke špičce mezi tepelnými čerpadly vzduch voda. Vyznačují se především vysokým topným faktorem, velmi nízkou hlučností, jednoduchou montáží a nízkými pořizovacími i provozními náklady. Tepelná čerpadla AWX Performance Vám nabízíme ve výkonech od 8 do 17 kW. Toto tepelné čerpadlo je kompaktní zařízení určené k instalaci vně vytápěného objektu. Tomu je přizpůsobena konstrukce dlouhodobě odolávající drsným vlivům venkovního prostředí. Díky akustické izolaci a ultratichému, elektronicky řízenému ventilátoru patří tepelná čerpadla k nejtišším na trhu. Jsou tak tichá, že se budete chodit přesvědčit, zda je Vaše tepelné čerpadlo v provozu!

 

AW Tepelná čerpadla vzduch voda Split
Tepelná čerpadla využívající jako zdroj energie okolní vzduch jsou nejvyhledávanější typy tepelných čerpadel PZP. Po technické stránce jsou špičkou mezi tepelnými čerpadly vzduch voda. Charakterizuje je jednoduchá instalace, příznivá cena a univerzální použití pro vytápění, klimatizaci, celoroční přípravu teplé vody, ohřev vody v bazénu. Tepelné čerpadlo HPAW SPLIT ve výkonové řadě od 6 do 36 kW je použitelné pro všechny typy objektů. Z hlediska otopné soustavy je vhodné jak pro radiátory, tak pro podlahové nebo stěnové vytápění. Tepelné čerpadlo vzduch voda split představuje nejvýhodnější řešení, které doporučujeme všem zájemcům o vytápění tepelným čerpadlem.

 

AWX Tepelná čerpadla vzduch voda AWX
Tepelná čerpadla vzduch voda „kompakt“ jsou výhodnou alternativou k technicky dokonalému provedení „split“ a nabízíme Vám je ve výkonech od 6 do 14 kW. Jsou určena k instalaci vně vytápěného objektu. Tomu je přizpůsobena konstrukce těchto tepelných čerpadel, dlouhodobě odolávající vlivům venkovního prostředí. Vlastní kompresorová část je dokonale zvukově a tepelně izolována, aby byl zajištěn bezproblémový chod zařízení a dlouhá životnost tepelného čerpadla. Kompaktní tepelné čerpadlo AWX patří k nejtišším tepelným čerpadlům ve své kategorii. K hlavním výhodám tohoto provedení patří rychlá a nenáročná montáž, což výrazně snižuje náklady na instalaci tepelného čerpadla.

 

Tepelná čerpadla země voda

Teplo ze země

Teplo obsažené v zemi, tzv. geotermální teplo, se zpravidla využívá nepřímo. Získáváme jej skrze vhodný výměník tepla – zemní kolektor – a teplo se převádí cirkulačním okruhem do výparníku tepelného čerpadla pomocí teplonosné kapaliny. Používaná teplonosná kapalina je nemrznoucí a ekologicky nezávadná.

Cirkulaci teplonosné kapaliny zajišťuje oběhové čerpadlo. Cirkulující kapalina se ve výparníku tepelného čerpadla ochlazuje a v zemním kolektoru ji znovu ohřívá geotermální teplo. Aby takový odběr tepla mohl dlouhodobě (každou další otopnou sezónu) plnit svou funkci, měla by mít zemní vrstva v teplejším ročním období dostatek času na regeneraci do původního teplotního stavu.

Zemní kolektor tepelného čerpadla pro získávání geotermálního tepla může být realizován dvěma způsoby.

Buď jako horizontální kolektor, uložený v hloubce 1,5 až 2 m pod povrchem země, vhodný zejména pro tepelná čerpadla menších topných výkonů nebo jako vertikální kolektor, uložený ve vrtu (vrtech) hlubokém až 150 m. S vertikálním zemním kolektorem dosahuje tepelné čerpadlo země voda vyššího energetického efektu než s horizontálním kolektorem, který je uložen nízko pod povrchem země a v otopném období je ovlivňován nízkými teplotami okolí.

Tepelná čerpadla využívající geotermální teplo prostřednictvím zemního kolektoru se označují jako „tepelná čerpadla země voda“.

BW Tepelná čerpadla země – voda Model E
Pro využití geotermální energie Vám nabízíme kompaktní tepelná čerpadla HPBW-G nebo E ve standardní výkonové řadě od 7 do 41 kW. Tato tepelná čerpadla jsou vhodná pro vytápění všech typů objektů s doporučením použití zejména v chladnějších oblastech, případně v místech, kde nelze instalovat tepelná čerpadla vzduch-voda, např. z důvodu nedostatku místa nebo z důvodu narušení vzhledu budovy. Jsou velmi tichá, výkonná a díky vysoké výstupní teplotě až 65 °C jsou tato tepelná čerpadla ideální i pro otopné soustavy se standardními radiátory.

 

BWB Tepelná čerpadla země – voda Model B
Tepelné čerpadlo HP3BW model B se díky svému technickému řešení, které klade minimální nároky na prostor, kvalitnímu způsobu řízení regulací TECO a díky velice příznivé ceně, stalo jedním z nejžádanějších tepelných čerpadel typu země-voda. Tepelné čerpadlo země-voda je úsporný zdroj tepla v kompaktním provedení s úplným řešením chladicího okruhu a s řídicím rozváděčem včetně ovládání.

 

BWPT Tepelná čerpadla země – voda Model PT
Nabízíme Vám zcela unikátní typ tepelného čerpadla země-voda ve výkonu 7 a 11 kW s předávací akumulační stanicí tepla o objemu 600 l. S tímto kompaktním řešením dosahujeme výstupní teploty vody až 80°C a zároveň také dochází ke zvýšení topného faktoru systému až o 20%. Ohřev teplé užitkové vody probíhá průtokem v protiproudém výměníku tepla, který se rozkládá po celé výšce nádoby. Tepelné čerpadlo umožňuje jednoduché připojení slunečních kolektorů, kotle na tuhá paliva, plynového kotle, elektrické přímotopné spirály, případně jiného zdroje tepla. Řízení a ovládání těchto zdrojů tepla zajišťuje regulace Siemens.

 

Tepelná čerpadla voda voda

Teplo z vody

Teplo obsažené v podzemní vodě představuje rovněž teplo geotermální. I toto teplo mohou za určitých podmínek využívat tepelná čerpadla voda voda. Tak je tomu v případě, kdy voda má vhodné chemické složení, je dostatečně čistá, má po celé otopné období teplotu minimálně +8 °C a je k dispozici v dostatečném množství (např. pro tepelné čerpadlo o výkonu 10 kW je potřebné průtočné množství vody cca 25 l/min při teplotě +10° C). Voda je pak přímo přiváděna do výparníku tepelného čerpadla.

Protože podzemní voda má ze všech přírodních zdrojů tepla v otopném období nejvyšší teplotu, je energetický efekt tepelných čerpadel voda-voda nejlepší. Dostupnost tohoto zdroje tepla však nebývá příliš četná.

Teplo z podzemní vody se získává tak, že voda je čerpána z čerpací studny do výparníku tepelného čerpadla. V něm se ochladí a ochlazená je vrácena z tepelného čerpadla do druhé, vsakovací studny. Ta musí být dostatečně vzdálená a pokud možno umístěná tak, aby proudění podzemních vod směřovalo od vsakovací studny ke studni čerpací. Průtokem mezi oběma studněmi se voda v zemi opět ohřeje. Tak nedochází ani ke ztrátám podzemní vody, ani k poklesu jejího energetického potenciálu.

WW Tepelná čerpadla voda – voda Model E
Kompaktní tepelná čerpadla HPWW ve standardní výkonové řadě od 10 do 54 kW jsou optimalizována pro využití geotermálního tepla podzemní vody. Tato tepelná čerpadla přinášejí velice vysoký energetický efekt a zajišťují vynikající poměr pořizovací ceny a provozních nákladů. Možnost využít tepelná čerpadla HPWW se nabízí také v případech, kdy je lze začlenit jako součást technologických celků, jejichž odpadním produktem je teplá voda.

 

WWB Tepelná čerpadla voda – voda Model B
Nabízíme Vám zcela nový typ tepelného čerpadla voda voda ve výkonech od 10 do 22 kW za velmi příznivou cenu. Tepelná čerpadla HPWW-B se instalují ve vnitřních prostorách objektů. Mohou být využita pro vytápění a ohřev vody a díky vysoké výstupní teplotě jsou tato tepelná čerpadla ideální i pro stávající otopné soustavy s radiátory. Řízení a ovládání těchto zdrojů tepla zajišťuje regulace TECO.

pruhnabidka